Legfrissebb bejegyzések

 • Áttörés

  2018. június 14.
 • Szeretet bebugyolálva

  2018. január 25.
 • Édes élet! Édes?

  2018. január 18.
 • Az első háromnapos örömünnepünk

  2018. január 11.
 • Vigyáznak ránk

  2017. december 24.

Visszajelzések

 • Vera: Az augusztusi 4 napos elvonulás margójára: Elfogadás, biztonság, rugalmasság és határozottságFantasztikus 4 napunk volt az augusztus elvonuláson. Gyakorlatilag úgy indultam neki, hogy most épp nincs olyan témán, ami nagyon foglalkoztatott volna. Miért is ...
 • Kriszti: Olvashatok rengeteg okos gondolatot, magammal csak emberek között találkozhatok. Az elvonulás nagyon meleg, biztonságos fészek ehhez a találkozáshoz, hogy utána a hétköznapokban szabadabban, magabiztosabban tudjak szárnyalni.
 • Tamás: Életem első szomatodráma "játékán" vehettem részt Viki és Móni vezetésével, akik végtelen szeretettel, alázattal és magas szintű szakmai hozzáértéssel kezelték az esetemet. Az elmúlt öt évemet intenzív önismereti munkával töltöttem, őszintén szólva nem ...
 • További visszajelzések

Általános Szerződési Feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) létrejött egyrészről: Gere Viktória ev (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 37. VIII/31; nyilvántartási száma: 50086292; adószám: 67339293-1-41) és Mayer Mónika ev (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 37. VII/25. ; nyilvántartási száma: 10617046; adószám: 64588027-1-41 ), (a továbbiakban: „Szervezők”.), valamint másrészről: a Szervezők tulajdonában álló http://www.szivter.hu című weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) regisztrált vagy annak szolgáltatásait igénybe vevő személy, mint résztvevő (a továbbiakban: „Résztvevő”) között az alábbi feltételek szerint:

Jelen ÁSZF tartalmazza az Ön, mint Résztvevő által Weboldalon leadott, a Szervezők szervezésében megrendezésre kerülő Programok egyikére (a továbbiakban: „Program”) való részvételre feljogosító jelentkezés (a továbbiakban: „Jelentkezés”) és a Program lebonyolításának szabályait. A Program részletes leírása a Weboldalon található.

Kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a Weboldalra történő regisztrációja (a továbbiakban: „Regisztráció”), továbbá a Jelentkezés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”).

Szervezők fenntartják a jogot a Weboldal és a Programok lebonyolításának, részleteinek későbbi módosítására.

A Weboldal használatával, illetve a Jelentkezés leadásával Ön, mint Résztvevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

2. PROGRAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALRA

2.1.1. A Weboldalon regisztrálni, illetve Programra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult függetlenül attól, hogy fogyasztóként magáncélból, vagy egy gazdálkodó, illetve más szervezet képviseletében jár el. Amennyiben a Weboldalon regisztráló személy egy gazdálkodó vagy más szervezet képviseletében és nevében eljárva regisztrál a Weboldalra, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megfelelően kötelezőek az adott szervezetre, mint jogi személyre is. Ez utóbbi esetben a Jelentkezés elküldésével a jelen ÁSZF-ben foglalt módon és feltételekkel létrejövő szerződés szempontjából az adott jogi személy tekintendő Résztvevőnek.

2.1.2. Regisztrálni a Weboldal regisztrációs felületén lehet, amely során a következő adatok megadása szükséges:

a) teljes név (családi név és keresztnév),

b) jogi személy esetén a jogi személy neve, címe és adószáma is,

c) működő és valós e-mail cím,

d) telefonszám,

e) magánszemély esetén lakcím, szervezet esetén székhely: ország, irányítószám, város, utca, házszám

f) a Weboldal használatához szükséges jelszó.

2.1.3. Sikeres regisztrációt követően a Résztvevő az általa megadott e-mail címre egy, a regisztrációt megerősítő automatikus e-mailt kap.

2.1.4. Szervezők nyomatékosan felhívják Résztvevő figyelmét arra, hogy kizárólag a Résztvevő felelőssége, hogy a megadott e-mail címéhez tartozó jelszó titkos maradjon. Szervezők semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget olyan kárért, amely a jelszó elvesztéséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben Résztvevő tudomására jut, vagy gyanítja, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszavához, Résztvevő köteles erről Szervezőket azonnal tájékoztatni, és ebben az esetben Szervezők a korábbi jelszót azonnal letiltják, és Résztvevő új jelszót választhat.

2.1.5. Résztvevő a Regisztrációval elfogadja, hogy Résztvevő felelősséggel tartozik minden olyan magatartásért, amely a Regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használata alatt történik a Weboldalon (ide értve a Jelentkezés leadását, és az ebből eredő fizetési kötelezettségek teljesítését is), tekintet nélkül arra, hogy ez a magatartás Résztvevő, meghatalmazottja vagy más által, illetve, hogy Résztvevő tudtával, engedélyével vagy ezek nélkül történő használattal áll összefüggésben.

2.1.6. Résztvevő az ÁSZF valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. Az ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése a Résztvevőnek a Weboldal használatából való kizárását, illetve a már létrejött szerződésektől való Szervezők általi azonnali hatályú elállást vonhatja maga után.

2.2. FIZETÉS

2.2.1. Az adott Jelentkezés teljesítéséért a Szervezőket meghatározott összegű díj (a továbbiakban: ”Díj”) illeti meg.

2.2.2. A Díj megfizetése a következők szerint történik:

a) a Jelentkezés leadása után Résztvevő köteles a Díjat megfizetni, az adott program leírásában foglalt feltételeknek megfelelően

b) a Díjat banki átutalással Szervezőknek a Jelentkezés után küldött automatikus e-mailben feltüntetett bankszámlájára kell megfizetni

c) a Díj elutalásakor Résztvevő a weboldalon megadottakat köteles beírni az utalás közlemény rovatába

d) amennyiben Résztvevő a Jelentkezés leadását követően, a program megkezdését megelőző hetedik napig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezését minden további felhívás nélkül töröljük.

e) amennyiben Résztvevő Jelentkezését a program megkezdését kevesebb, mint egy héttel megelőzően adja le – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezési szándékát a program megkezdését megelőző harmadik napig köteles megerősíteni a Díj elutalásával, más esetben Jelentkezését minden további felhívás nélkül töröljük

f) a Jelentkezés lemondását a Program megtartását megelőző 7 napig tudjuk elfogadni, ebben az esetben a Díj visszafizetésre kerül Résztvevő részére. Ezt követő lemondás esetén a Díj visszatérítésére nincsen lehetőség.

3. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE, PROGRAMOK

3.1. Szervezők az adott Programmal kapcsolatban vállalják, hogy teljesítik a Weboldalon elérhető tájékoztatóban szereplő meghatározott Program lebonyolítását a Weboldalon foglaltak szerint.

3.2. Szervezők felelősséget vállalnak a Program minőségéért, az oktatók, közreműködők tevékenységéért.

3.3. Szervezők fenntartják a jogukat a Weboldalon található tájékoztatóban meghatározott program módosításához.

3.4. Szervezők vállalják, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezelik.

4. RÉSZTVEVŐI NYILATKOZATOK

4.1. Résztvevő Regisztrációval, illetve a Jelentkezés leadásával kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy

a) 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkező természetes személy, illetve a magyar jog szabályai szerint érvényesen létrehozott, jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezni képes szervezet, amelynek nevében a képviseletre jogosult személy jár el,

b) A Regisztráció, illetve Jelentkezés leadása során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Résztvevő köteles ezeket a Weboldal regisztrációs felületén módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak,

c) Résztvevő nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt, meghatalmazással sem (ide nem értve a gazdasági társaság nevében a törvényes képviselő általi regisztrációt). Szervezők ezúton kizárják az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségüket, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Résztvevő felel,

d) A Szervezőknek nem áll módjukban, így nem is fogják vizsgálni a Regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét,

e) Résztvevő megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjthetik, kezelhetik és az ott meghatározott célra felhasználhatják,

f) Résztvevő magára kötelezőnek ismeri el és köteles betartani a Program helyszínéül szolgáló létesítmény házirendjét és magatartási szabályait a Program egész ideje alatt,

g) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem térítik vissza Szervezők a befizetett Díjat,

h) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Díj átutalása után a részvételi szándékot legkésőbb a program előtt 7 nappal van lehetősége lemondani, ezt követően nem áll Szervezők módjában a részvételi díjat visszafizetni,

i) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztottól eltérő Programon való részvételre átcsoportosítani a jelentkezéssel befizetett Díjat egy alkalommal lehetséges a Díj befizetést követő 6 hónapon belül,

j) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a több napos Program (elvonulás) félbeszakítása esetén Szervezők a Díjat vagy a Díj egy részét visszatéríteni nem kötelesek.

5. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. Szervezők, illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.2. Szervezők részéről szerződésszegésnek minősül a 3. pontban és annak alpontjaiban foglaltak be nem tartása. Szervezők részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát.

5.3. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül, ha:

a) nem jelenik meg a Programon,

b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Program zavartalan lebonyolítását,

c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének nem tesz eleget.

5.4. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezőkkel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.

5.5. Amennyiben a Program Szervezők akadályoztatása miatt nem kezdődik el, úgy a befizetett Előleg Résztvevőnek maradéktalanul visszajár.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. A jelen ÁSZF elfogadásával Szervezők és Résztvevő között elektronikus hírközlő eszköz útján kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, és azokat a Szervezők nem iktatják. A szerződés nyelve magyar.

6.2. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsák. A módosulás tényéről Szervezők e-mail útján fognak tájékoztatást küldeni a regisztrált Résztvevőknek. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.3. A mindenkor hatályos ÁSZF a Weboldalról korlátozás nélkül hozzáférhető.

6.4. Jelen ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen ÁSZF-ből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek az ÁSZF-ből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

6.5. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.

Budapest, 2017. augusztus hó 21. napján

Gere Viktória, Mayer Mónika